Luottamushenkilö

Luottamushenkilö on työpaikan luottopakki ja tietopankki, jonka liitto on kouluttanut.

Luottamushenkilö on työntekijöiden tärkein edustaja työpaikalla työsuojeluvaltuutetun rinnalla. Hän edustaa työpaikalla JHL:ään kuuluvia työntekijöitä ja on apuna, jos jokin asia työsuhteessa on epäselvä ja askarruttaa mieltä.  Hän neuvottelee, sopii, sovittelee ja välittää tietoa työnantajien ja työntekijöiden välillä. Luottamushenkilöä voidaan myös kutsua oman alansa ”tietopankiksi”, sillä JHL tarjoaa luottamushenkilölle monenlaista koulutusta työelämän koukeroihin.

Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua luottamushenkilön valintaan – tai tulla myös itse valituksi tehtävään.

Luottamushenkilön tehtävät

Luottamushenkilö auttaa työntekijöitä työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Hän valvoo sopimusten ja lakien noudattamista työpaikalla sekä neuvottelee työnantajan kanssa työntekijän puolesta. Luottamushenkilö on työntekijöiden edustaja työpaikalla.

Luottamushenkilöä tarvitaan

 • valvomaan sopimusten ja lakien noudattamista työpaikalla
 • auttamaan kysymyksissä, jotka liittyvät työsuhteeseen
 • neuvottelemaan työnantajan kanssa
 • tekemään yhteistyötä muiden henkilöstön edustajien kanssa
 • JHL:n edustajaksi ja yhteyshenkilöksi työpaikalle

Luottamushenkilö

 • Osallistuu tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen yhteistoimintaelimeen.
 • Välittää luottamushenkilötoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken.
 • Valvoa, että työntekijät/viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhaa.
 • Luottamushenkilö voi järjestää sisäisiä tiedotustilaisuuksia työajan ulkopuolella työpaikalla tai muussa työnantajan osoittamassa tilassa.

Luottamushenkilön velvollisuudet

Luottamushenkilöjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnantajan ja työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

 • Luottamushenkilön tulee olla perehtynyt edustamiansa työntekijöitä koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja sopimuksiin sekä kunnan, laitoksen, viraston jne. olosuhteisiin.
 • Pääluottamushenkilöltä edellytetään lisäksi laajaa työpaikan olosuhteiden tuntemista.
 • Luottamushenkilön on noudatettava palvelussuhdetta koskevia säännöksiä, määräyksiä ja sopimusvelvoitteita.
 • Luottamushenkilön tulee noudattaa esihenkilönsä muissa kuin luottamusmiestoimeen kuuluvissa asioissa antamia määräyksiä myös silloin kun hän hoitaa luottamushenkilötehtäviään.

Työnantaja ei voi puuttua siihen, miten luottamushenkilö hoitaa tehtäväänsä hänelle kuuluvan työstä vapautuksen aikana (esim. neuvottelu). Luottamushenkilö on kuitenkin työnantajan johdon ja valvonnan alainen siinä mielessä, että hän on velvollinen noudattamaan sopimusehtoja ja työaikoja sekä työnjohdon muissa kuin luottamushenkilötehtävän hoitamisessa antamia määräyksiä.

Luottamushenkilö ei luottamushenkilötehtäviään hoitaessaan liity työnantajan työnjohdolliseen organisaatioon eikä hänen tarvitse ottaa luottamushenkilötehtävissään ohjeita työnantajalta. Työnantaja ei myöskään voi käyttää työnjohtovaltaa tehtäviään hoitavaan luottamushenkilöön.

Kun luottamushenkilölle tiedotettavien asioiden määrä on lisääntynyt, ovat myös vaitiolo- ja asioiden salassapitovelvollisuudet lisääntyneet.

Missä, milloin ja miten valitaan?

Työntekijät valitsevat luottamushenkilön joko yhdistyksen syyskokouksessa tai valintakokouksessa vähintään kahdeksi tai enintään neljäksi vuodeksi.

Valinnassa noudatetaan JHL:n yhdistyksen sääntöjä ja on suositeltavaa, että valinnat tehdään parittomina vuosina.

Valinnan järjestää yhdistyksen hallitus tai yhdistysten hallitukset yhdessä, jos työpaikan työntekijöitä kuuluu useampaan yhdistykseen.

Jos ehdokkaita on useampia, valitaan vaalitoimikunta järjestämään vaali. Ennen valintaa on sovittava työnantajan kanssa luottamushenkilöiden lukumäärä ja määriteltävä ne työntekijäryhmät (toimialue), joita luottamuhenkilö edustaa.

Ole kuulolla, koska sinun työpaikallasi luottamushenkilön valinta on ajankohtainen. Kun on vaalin aika, asetu ehdolle.